Granohus Dagtilbud, aktivitets- og samværstilbud for unge

Granbohus Aktivitets- og Samværstilbud er et tilbud målrettet mobile unge og voksne med handicap, som har behov for et mindre tilbud, hvor dagligdagen er præget af aktiviteter, forudsigelighed og tryghed. Åbningstiden i tilbuddet er alle hverdage i tidsrummet kl. 09.00-15.00. De fysiske rammer deles med et andet af Granbohus’ tilbud, og giver mulighed for, at 6 - 8 unge eller voksne kan frekventere tilbuddet.

Handleplaner
Der bliver udarbejdet en handleplan for hver ung/voksen. Handleplanen beskriver den sansemæssige profil og indeholder alle de personlige, sociale og kommunikative mål, der er lagt for den unge/voksnes udvikling. Handleplanen evalueres løbende og revideres mindst en gang årligt. 

Pædagogik og aktiviteter
Målet er, at alle unge og voksne oplever at have et tæt forhold til de medarbejdere, der er i tilbuddet.

Medarbejderne ser den enkelte unge/voksne og kompenserer for dets handicap. De er velforberedte, nærværende og omsorgsfulde, og udviser respekt og anerkendelse. De unge/voksne skal opleve, at blive set og mødt på deres præmisser og ud fra deres behov, og anerkendes som unikke mennesker, der har ressourcer og lyst til at udvikle sig og have indflydelse på eget liv.

Aktiviteter
Der laves ugeplan hver uge i samarbejde med de unge/voksne.
Planen indeholder forskellige aktiviteter - det kan være motions- og sportsaktiviteter, massage eller besøg på legepladsen og hos gederne, kulturelle oplevelser eller forskellige kreative aktiviteter. Den smukke natur omkring Granbohus lægger naturligt op til gåture, hvor man kan følge de forskellige årstider. Skal man længere væk på tur, kører man af sted i tilbuddets bus.

Det er også muligt at arbejde i haven og få brugt nogle kræfter.

De daglige aktiviteter er lagt ind i et fast dagskema. Det giver forudsigelighed, overblik og tryghed. Planen for dagens aktiviteter drøftes, når gruppen mødes om morgenen. 

I tilbuddet arbejder vi ud fra følgende faglige værktøjer, metoder og tilgange::
Pædagogisk Analyse og Handleplan (PAHP)
PAHP er et fagligt analyseredskab til at kortlægge og definere pædagogiske mål og handleplan for den enkelte.

Low arousal
Low arousal er en ikke-konfronterende pædagogisk metode og tilgang i forhold til, at håndtere problemskabende adfærd. Som medarbejder handler det om, at skabe low arousal hos den unge/voksne, og dermed søge at undgå at optrappe en konflikt. På denne måde forsøger medarbejderen at undgå at stresse et menneske, der er i affekt - eller meget påvirket af en situation - yderligere.

Sansemotorik
Med afsæt i PAHP inddrages sanseterapi i det pædagogiske arbejde. Herigennem tilbydes den unge/voksne ”Den daglige dosis” sansestimuli i relation til det pædagogiske mål for den enkelte.

Kommunikation
En god dialog er afgørende for et godt samvær og samspil. Da de unge/voksne har meget forskellige kommunikative kompetencer, anvendes et bredt spekter af kommunikationsmetoder- og redskaber, blandt andet Tegn til Tale, visualisering - f.eks. med fotos og Board Maker, talemaskiner, konkreter mm.
Medarbejderne har stor erfaring i at være lydhøre overfor de unges/voksnes udspil og forskellige kommunikationsformer.