Visitation og takster

Visitationprocedure
Al henvendelse vedrørende visitationssager til aflastningen skal ske skriftligt ved anvendelse af visitationsskema. Skemaet kan hentes på denne hjemmeside "Om Granbohus", "Blanketter" samt rekvireres pr. telefon 48 40 04 10 eller på e-mail Granbohus@granbohus.dk. Udover skemaet skal relevante beskrivelser af barnet/den unge medsendes. Det kan være lægelige udredninger, relevante rapporter om barnet/den unge fra dagtilbudet, fx børnehave, skole etc.

Skemaet samt medsendte beskrivelser danner grundlag for vurdering af, om barnet/den unge kan optages i et af Granbohus´ tilbud, evt. opskrivning på venteliste. Endvidere anvendes matrialet til vurdering af, hvilke takstkategori barnet/ den unge skal indplaceres i. Yderligere oplysninger om takster/brugerprofiler kan ses under afsnittet Visitation - brugerprofiler.

Efter endt behandling sender Granbohus visitationsafgørelsen til den indstillende kommune samt brev til forældre-myndighedsindehaveren om afgørelsen.

Spørgsmål vedrørende visitation kan rettes til visitationsudvalget på følgende e-mail adresse granbohus@granbohus.dk samt telefonisk på tlf. nr. 48 40 04 10.

Visitationsskema samt relevante beskrivelser sendes til:

Granbohus
Hillerødvejen 43
3480 Fredensborg
Att. Visitationsudvalget


Visitation– brugerprofiler og takster
Ved Fredensborg kommunes overtagelse af Granbohus i forbindelse med kommunalreformen, er der udarbejdet et nyt takst beregnings grundlag. Som følge deraf opereres der med differentierede takster således, at taksten afspejler barnet/den unges funktions nedsættelse/omsorgsbehov. Takstfastsættelsen sker på baggrund af et materiale Granbohus har udarbejdet, et materiale der er inspireret af "Fælles sprog II", som er det materiale Kommunernes Landsforening har udarbejdet til brug for vurdering af omsorgs – og pleje behov i ældresektoren.

Brugerne opdeles i 3 profiler – efter følgende kriterier:
- Brugerprofil 3, Takst 3 - børn/unge med behov for let støtte i gruppetilbuddet
- Brugerprofil 2, Takst 2 - børn/unge med behov for moderat støtte i gruppetilbuddet
- Brugerprofil 1, Takst 1 - børn/unge med behov for omfattende støtte i gruppetilbuddet

Til en brugerprofil kan beregnes og tillægges en særtakst som udtryk for, at en bruger har et særligt behov for støtte ud over gruppetilbuddet, enten i en særlig situation (eksempelvis egen nattevagt) eller i en periode hvor brugeren har særlige behov der kræver særlig støtte.

Opdelingen i profiler sker på baggrund af en undersøgelse af hjælpebehovet indenfor følgende 3 områder:

Mentale funktioner

- som eksempelvis er hjælpebehov til kommunikation, udtrykke behov og følelser, beskæftigelse, støtte ved færden ude som inde, behov for struktur og forudsigelighed
Fysiske funktioner
- som kan være hjælpebehov ved toiletbesøg, spisning, gang, af- og påklædning
Adfærdsmæssige funktioner
- så som hjælpebehov i relationer, i konflikter og ved frustrationer, behov for opsyn, o.lign.

Ved særlige opgaveløsninger og solisttilbud udarbejdes en individuel takstberegning.

Taksterne for 2019 er som følger:
Brugerprofil 3 – 2.911.- kr.
Brugerprofil 2 – 3.411.- kr.
Brugerprofil 1 – 3.911.- kr.

Timepris Hjemmepasning 279.- kr.
Timepris Støtte-Kontaktordn. 279.- kr.
Timepris Ledsageordning 279.- kr.

Taksterne for 2018:
Brugerprofil 3 – 2.850.- kr.
Brugerprofil 2 – 3.350.- kr.
Brugerprofil 1 – 3.850.- kr.

Timepris Hjemmepasning 271.- kr.
Timepris Støtte-Kontaktordn. 271.- kr.
Timepris Ledsageordning 271.- kr.


Opsigelse af aflastningsplads på Granbohus
Opsigelse af aflastningplads på Granbohus bedes meddelt skriftligt - pr. brev eller pr. e-mail til granbohus@granbohus.dk

Jf. Rammeaftalen mellem kommunerne i Region Hovedstaden er opsigelsesvarsel af aflastningplads løbende måned + 1 md. Alle planlagte ophold i opsigelsesperioden faktureres til kommunen.

Jf. Rammeaftalen indgår der i ovenstående takster udgift til overhead til Granbohus driftskommune.